Sidor

UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 29 oktober 2020

GUDS VISHET och GREKERNAS 1 Kor 1:19


Vishet - ser jag klart?


Vad är vishet?
Under fyra träffar skall vi tillsammans dyka ned i det bibliska djupet och studera visheten.
Utgångspunkten är 1 Korinterbrevet kapitel 1:18 - 2:16.

Guds vishet möter här det grekiska vishetstänkandet, som tyvärr har präglat kyrkan alldeles för mycket. Än idag finns det spår i nyandligheten av grekernas filosofi.

Hämta gärna din Bibel och läs igenom texten  s a k t a ...

JUDARNA BEGÄR TECKEN, GREKERNA SÖKER VISHET MEN VI FÖRKUNNAR EN KRISTUS SOM HAR BLIVIT KORSFÄST.

DET ÄR EN STÖTESTEN FÖR JUDARNA OCH EN DÅRSKAP FÖR HEDNINGARNA.
MEN FÖR DE KALLADE - JUDAR SOM GREKER - ÄR KRISTUS GUDS KRAFT OCH GUDS VISHET.
1 Kor 1:22-24.

Korint-kanalen 1986.


Efter sång och bön associerade vi till ordet "vishet":
- Klokhet, insikt, eftertanke och omdöme.

Den hebreiska livssynen i Bibeln är helhet
- kropp, själ och ande är en helhet, skapat underbart gott alltigenom! 
Samtidigt har människan gjort uppror mot Guds mening med livet, och denna synd av girighet, högmod och våld genomsyrar kropp, själ och ande. 

För grekerna handlade vishet om kunskap - gnosis - med ett högre medvetande som mål. 
Materien - kroppen - var ond och mörk. Själen var ren och god och behövde befrias från den onda kroppen. 
Den grekiska livssynen är dualism: konflikten mellan kropp och själ måste lösas. Genom "mystiskt skådande inåt", intuition och extas kunde människan komma till kunskap om det sanna och äkta.

Grekerna tänkte sig att människan härstammar från en högre ljusvärld men har störtats ned i materiens värld, in i mörkret. Därmed har hon blivit främmande för sig själv och sin egentliga värld.
Hennes själ representerar en ljusglimt från den eviga världen, men denna ljusglimt befinner sig nu i fångenskap, i kroppens fängelse.
Förlossningen består alltså i att själen befrias från den onda kroppen och det fysiska livets negativa liv.

Torkad bläckfisk, Molyvos.


Detta är långt ifrån den bibliska synen på Guds skapelse och på vem människan är.
Hela människan behöver befrielse! Själen är inte alls ren - även den är besmittad av egoism och bortvändhet från Gud.
Endast när vi har tagit emot Guds kärlek - tömda på egna meriter - kan Guds rike etablera sig "inom oss".

TALET OM KORSET ÄR EN DÅRSKAP FÖR DEM SOM GÅR FÖRLORADE, MEN FÖR OSS SOM RÄDDAS ÄR DET EN GUDS KRAFT.
1 Kor 1:18.

I församlingen fanns det en grekiskt-kristen lärare, Apollos. Han var en mycket skicklig retoriker och kunde förena filosofisk vishet med kristendomens oerhörda händelse. Man måste känna till sina åhörares referensramar för att kunna nå fram, eller hur? 
Vi i vår tid behöver känna till det österländska tänkandet och dessa grekiska tankegångar som finns inom nyandligheten, för att kunna samtala med respekt.

Alla söker ju i sina tankemodeller mönster för att förstå tillvaron. Men all "vishet" leder inte framåt. I en del system går det bara runt, i andra blir tomheten bara större.

Det fantastiska är att nu var tiden inne för Guds genombrott.

VAD VI FÖRKUNNAR ÄR GUDS HEMLIGHETSFULLA VISHET, SOM VAR FÖRDOLD, MEN SOM REDAN FÖRE TIDENS BÖRJAN VAR BESTÄMD AV GUD ATT LEDA OSS TILL HÄRLIGHET.
1 Kor 2:7.

Korsets kraft.


Ordet "filosofi" betyder = vän av vishet. Filos = vän. Sofia = vishet. 
Själva begreppet innehåller ingen konflikt mot kristendomen i sig. Ordet lär ha präglats av den grekiske filosofen Pythagoras, som ägnade sig åt att utforska tingens väsen.

- Ingen människa är vis; Gud allena är vis, hävdar Pythagoras.

Den judiske historieskrivaren Josefus betecknar de tre judiska riktningarna - fariséerna, esséerna och sadducéerna - för tre filosofier.

Skriften återger på flera ställen mänskliga försök till livsåskådning med deras felaktiga premisser och slutledningar. Jobs bok och Predikaren är sådana exempel. 

Poängen är den gudomliga uppenbarelsen, där Gud själv bryter in i historien och talar. Gud ger genom profeterna gudomliga svar på moraliska och religiösa grundproblem.

Exempel.

DET STÅR SKRIVET:
- JAG SKALL GÖRA DE VISAS VISHET OM INTET, 
OCH DE FÖRSTÅNDIGAS FÖRSTÅND SKALL JAG UTPLÅNA.
1 Kor 1:19.

Men det var väl inte snällt sagt? Varför gör Herren så?

Jag fattar inte...


Citatet är hämtat från Jesaja 29:14, där sammanhanget är att folket inte kan tänka sig fram till en god Gudsgemenskap. Det går inte. Det blir fel.
Och folket, i denna situation, var skenheliga. De hade stängt sitt hjärta. Ytligt beteende lurade inte Herren.

HERREN HAR SAGT:
- EFTERSOM DETTA FOLK KOMMER TILL MIG MED SIN MUN OCH ÄRAR MIG MED SINA LÄPPAR, MEN LÅTER SITT HJÄRTA VARA LÅNGT IFÅRN MIG, SÅ ATT DERAS FRUKTAN FÖR MIG BESTÅR I INLÄRDA MÄNNISKOBUD, 

DÄRFÖR SKALL JAG ÄNNU EN GÅNG GÖRA UNDERBARA TING MOT DETTA FOLK.
DE VISAS VISHET SKALL FÖRGÅS OCH DE FÖRSTÅNDIGAS FÖRSTÅND SKALL BLIR FÖRMÖRKAT. 
Jesaja 29:14

Vi gör ett experiment.
Alla vill ju att livet ska vara gott, eller hur! Från och med idag bestämmer sig alla människor på hela jorden att bara välja det goda. Punkt.
Händer det?
Nej.
Varför? 
Därför att vi inte klarar av det. Människan är genomsyrad av lust till egna fördelar, avund och våld.

Guds kärlek har inte nått in i hjärtat. Folket "betedde sig religiöst" men det hjälpte inte. Tankarna och förståndet var lika förmörkat.
Redan här, 700-talet före Kr, visar Herren hur han vill gripa in och "göra underbara ting" för folket!

Korset är roten.


Grekerna blev provocerade. Skulle inte de kunna tänka sig fram till en lösning på existensens problem!?

Men de har ju uppenbart inte lärt känna Gud genom sin vishet, säger Paulus:

VAR FINNS NU DE VISA, DE SKRIFTLÄRDA OCH DENNA VÄRLDENS KLOKA HUVUDEN?

HAR INTE GUD GJORT VÄRLDENS VISHET TILL DÅRSKAP?

TY EFTERSOM VÄRLDEN, OMGIVEN AV GUDS VISHET, INTE LÄRDE KÄNNA GUD GENOM VISHETEN, BESLÖT GUD ATT GENOM DÅRSKAPEN I FÖRKUNNELSEN RÄDDA DEM SOM TROR. 

GUDS DÅRSKAP ÄR VISARE ÄN MÄNNISKORNA, OCH GUDS SVAGHET STARKARE ÄN MÄNNISKORNA.
1 Kor 1:20 och vers 25.

Vishet, skönhet på Lesvos.


Idag söker många sig till meditationsformer av olika slag. Vi behöver hjälp med stresshantering och få alla intryck att lugna sig. Så långt är allt bra.
Men här finns också en målsättning att genom meditation höja sig till ett "högre medvetande". 

Längtan efter mer kunskap/ vishet/ gnosis är lockande, och här smyger sig det grekiska tänkandet in. Själen är finare än kroppen, som är tung och låg.
Varför har ni inte funnit Gud genom er vishet? frågar Paulus. Ni är ju omgivna av Guds vishet i skapelsen, ändå når ni inte fram!

Tänk om Gud skulle ställt det som krav:
- Om ni vill nå mig, måste ni gå via huvudet, tanken och höja ert medvetande.

Kära nån så alldeles hopplöst det skulle bli för 99,99% av jordens befolkning!

Tömd. Tom. Och sedan?Tack och lov så är det tvärtom!
Hur mötte Jesus barnen? Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de!
Förstår du vilket radikalt uttalande det är?!

Paulus förtydligar:

TÄNK PÅ NÄR NI BLEV KALLADE, INTE MÅNGA VAR VISA I VÄRLDSLIG MENING, INTE MÅNGA VAR MÄKTIGA, INTE MÅNGA FÖRNÄMA.

MEN DET SOM ÄR DÅRAKTIGT FÖR VÄRLDEN, DET UTVALDE GUD FÖR ATT LÅTA DE VISA STÅ DÄR MED SKAM, 
OCH DET SOM ÄR SVAGT I VÄRLDEN, UTVALDE GUD FÖR ATT LÅTA DET STARKA STÅ DÄR MED SKAM,

OCH DET SOM VÄRLDEN SER NED PÅ, DET SOM RINGAKTAS, JA SOM INTE FINNAS TILL, JUST DET UTVALDE GUD, FÖR ATT GÖRA SLUT PÅ DET SOM FINNS TILL,
FÖR ATT INGEN MÄNNISKA SKULLE KUNNA VAR STOLT INFÖR GUD.
1 Kor 1:26-29.

Vilket enastående uttalande!
Gud går längst ned. I botten, i det svaga och dåraktiga, där hämtar han upp den allra minsta lilla utslagna människan och lyfter henne upp till sig.
Det betyder att då har 100% av mänskligheten "chans på Gud"...

Jordanfloden, jordens lägsta punkt.


Och här står jag, med all min kunskap och nästan 200 universitetspoäng.. Vad hjälper det om mitt hjärta inte är öppet för Gud? Vad hjälper det om jag har all kunskap, men saknar kärlek... 
Här anar du 1 Kor 13, där Kärlekens Lov blir ett enda stort jubel.

Ingen ingen ingen kan berömma sig inför Gud! Inte en enda! Gud själv har gjort allt för oss!

DEN STOLTE SKALL HA SIN STOLHET I HERREN.
1 Kor 1:31

Lunds universitet.


Men, Jesus då?
Kan man inte säga att han hade ett "högre medvetande"? Han var ju så speciell.

I våra bibelstudium söker vi tillsammans svar, bortom våra åsikter. Ibland är det lätt, ibland svårt. 
Nej, Jesus har inte ett "högre medvetande". Han är oändligt mycket mer än så!
Kulmen och centralpunkten i Guds uppenbarelse av sin vishet är - Jesus Kristus.

Kristus är fullt ut människa. Kristus är fullt ut Gud. Sann Gud och sann människa, två naturen i en person.

GENOM HONOM FINNS NI I KRISTUS JESUS, SOM HAR BLIVIT VÅR VISHET FRÅN GUD!
1 Kor 1:30.

I KRISTUS FINNS VISDOMENS OCH KUNSKAPENS ALLA SKATTER FÖRDOLDA.
Kolosserbrevet 2:2.

Det är sådana hisnande påstående att universums grundvalar skakar till; alltings yttersta grund, upphov, varande och slutliga mål är Gud, uppenbarad i Kristus.
Universum har ingen egen vilja. Det skapade kan bara vittna om Skaparen.

Var glad!

FÖR OSS HAR GUD UPPENBARAT DET GENOM ANDEN, TY DET ÄR ANDEN SOM UTFORSKAR ALLT, OCKSÅ DJUPEN HOS GUD.
1 Kor 2:10.

VI TOLKAR ANDLIGA TING MED ANDENS HJÄLP.
1 Kor 2:13b.

Andliga ting kan inte utforskas av förnuftet. Förståndet är mycket bra till matematik, det kunde Pythagoras, men sedan behövde filosofin hitta ett annat redskap till existensens djup - och det är helig Ande, i Kristus.

DÄRFÖR TALAR VI HELLER INTE OM DESSA TING MED ORD SOM MÄNSKLIG VISHET HAR LÄRT OSS, UTAN MED ORD SOM ANDEN HAR LÄRT OSS.
1 Kor 2:13a.

Utsträckt hand.


Sammanfattning.

Att vara kristen är att som ett barn sträcka sina armar mot Gud och ta emot.

Gud ger av nåd! Av kärlek. 

Gud frågar inte efter din förmåga att tänka eller prestera. Han frågar bara efter ditt hjärta...

Amen. Låt oss be.

- Herre, skriv Ditt Ord in i våra hjärtan och låt det verka där, såsom Du vill. I Jesus Kristi namn, Amen!


Kolossalt kloka hälsningar från eder bibelstudieledare...

Helene F Sturefelt, V.D.M

- som inbjuder till nästa träff, onsdagen den 11 nov. 

Lyfter mig upp!
onsdag 28 oktober 2020

OFRI YTTRANDEFRIHET Hån eller humor?

Rättsväsendet.


Det har spårat ur. 
Friheten har blivit ofri och spärrarna har släppt.
När yttrandefriheten formulerades fanns i samhället en självklar respekt för medmänniskans integritet.

I takt med att nya generationer - utan denna fostran - tar över media, så har man tvingats lägga till att man inte får hetsa mot folkgrupper. Yttrandefriheten misstolkas så att man tror att man kan säga allt fult man tänker. 
Är det fritt så är det fritt.

Men det är bara det att alla som tar okvädningsord i sin mun inte är beredda att möta samma ord riktade mot sig själva. Då kommer hämndbegäret, och innerst inne är man sårad. Under ytan av hårt skal slår man tillbaka.

I frihetens namn!

Gode Gud så fel det har blivit.

Frankrike.


Nu tar jag två exempel. Först ett från Frankrike och skolan, sedan ett från Sverige och riksradion.

Vi vet alla att en lärare mördades den 16 oktober 2020 av en extremislamist. efter det att han hade undervisat i demokrati och yttrandefrihet. Den välkända karikatyrteckningen på Muhammed visades och konsekvensen blev att han fick halsen avskuren. 

I samma veva raljerar radiokanalen Rix FM över kristen tro. De publicerade ett bildspel på sin Instagramsida, där kanalens tre programledare driver med Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thoor och hennes deltagande på en fest.

Tidningen Världen Idag, 21 okt, återger händelsen.
Programledarna; Martina Thun, Markus Larsson och Sofia Dahlén hörs säga:

- Att de inte dricker alkohol, men att man är hög ändå. Man är den här festliga pingstvännen... då tycker jag det blir värre, typ.
- Jesus är här! Vi behöver inga shots!
Programledarna gapskrattar åt sina kommentarer och fortsätter:
- Jesus är här hörreni! Woohoo!
- Hon dricker den helige Anden.

Vad dricker du?


Sedan visas ett bildspel där hon sitter i en bil med vad som skall föreställa Jesus i förarsätet. Programledarna kommenterar:
- Det är Jesus som kör den här bilen. Margaux, hoppa in! Det är inte Säpo, det är Jesus. Kom in! Halleluja!
Följt av en svordom.

Reportern David Spånberger har sökt Martina Thun för att höra varför de förlöjligar Ebba Busch's tro och om de skulle kunna driva med muslimsk tro på samma sätt.
Vi har dock inte fått någon kontakt, skriver Världen Idag.

Ingen hals är avskuren. Ingen hämndaktion mot Rix FM. Inga kristna som går till attack. Bara ett trött konstaterande att vi kristna får lida precis som vår Mästare. Hån och hädelse kommer att bli värre i Sverige.

Varför håna?


Detta är exempel på två ideologier som är varandras motsats.
Den ena uppmanar sina anhängare att försvara läran med blod. De ges rätt via sin Heliga Bok att utföra hämnd åt gud. Han som mördade Samuel Paty har agerat rättrådigt enligt sin tro, mot den smutsiga fienden - västerlandets hädelse.

Att vilja försvara sig är djupt mänskligt. Men hur?

Aggressionen är ett effektivt vapen. Det tystar snart all kritik. Nästan hela redaktionen i Paris mördades när karikatyren publicerades där för några år sedan. 

Vårt "vapen" är bön. Bed för dem som förföljer er. Hämnden tillhör Herren, inte någon människa! Möt ont med gott. Håll fred och lev i försoning med alla. 

Vi vet att vi måste stå ut med att bli hädade u. å. - utan åtgärd.
Så är det inte i Mellanösterns religion. Hedern är skadad och måste hämnas, annars är det tecken på svaghet, och då är slaget förlorat.

Men vi tror att kärlekens vapen är starkare. Det är till slut Guds stora kärlek som förvandlar en människa inifrån, även den råaste mördare, det finns många vittnesbörd om det.

Jesus älskar dig.


Men, ska det verkligen vara tillåtet att häda i yttrandefrihetens namn?
Nej, absolut inte!

Det finns ingen som helst mening med att provocera!!

De ytliga, okunniga och otroende svenska radiopratarna visar ateismens låga mänskosyn. De tror kanske till och med att det gör något bra, att de har alla sina radiolyssnare med sig?!
Jag vet varför jag aldrig lyssnar på den kanalen.

Och varför jag producerar radioprogram själv...

Ondskan är beroende av godheten. Då finns det något att ge sig på.
Har ni inget eget att komma med själva, Martina, Markus och Sofia? Har ni inget eget konstruktivt att tillföra när ni tar plats i etern?
Att håna andra är ett stort fattigdomsbevis.

Håll rent framför egen dörr.


Detta är inte humor. 

Igår visades ett TV-program om "Trump och komikerna". Det har blivit allt svårare att driva med honom och komikerna börjar bli arbetslösa... Det är Anders S Nilsson och Folke Rydén som har gjort denna dokumentärfilm.
Jag saxar ur lokaltidningens artikel, signerad Sally Henriksson/ TT.

"Donald Trump har en bakgrund i underhållningsbranschen. Han vet vad som går hem och hur han skall formulera sig slagkraftigt.

- Hur gör man ett skämt av ett skämt? undrar Folke Rydén. Han har alla komponenter en framgångsrik komiker har, men lägg där till att han är världens mäktigaste man, så blir det kusligt.

Anders S Nilsson menar att Trump numer representerar något som tidigare var förbehållet komikerna - att slå mot det politiskt korrekta. Han har därmed satt komikernas roll under lupp och fått dem att ifrågasätta sig själva!

- När Trump kom, blev många komiker aktivister över en natt.

"Vi lever i en ny tid. Det har blivit så att vi lyssnar på komikerna efter visdomsord, och skrattar åt politikerna. Det borde vara tvärtom. Humor är allvarliga saker, säger Folke Rydén."

Slut citat.

Allvarlig humor.Är det humor att visa en karikatyr? Är det humor att håna i radio? Är det humor att driva med en politiker?

Det sanna skrattet kommer bara när avsändaren säger något med värme. Att driva med sig själv är det mest hälsosamma. Att driva med någon annan är bara plumpt och sårande.

Den unga generationen vet kanske inte längre vad värme och sannhet är? Är hånet det enda som återstår, där allt är utfläkt, både religion och relationer?
Tips till Rix FM:
- Driv med er själva! Det vore mycket intressant att höra!

Om ni har någon självdistans.

Aj då. Min karikatyr över... 


Jag har själv blivit hånad av en komiker, Thomas X, på en newage-festival, där han drev med oss kristna:
- De tror att en liten tunn pappersoblat tar bort deras synder, ha ha ha!

Han var helt utan respekt för det heliga, och utan kunskap om vad nattvarden står för. Ingen i publiken skrattade dock. Det blev bara pinsamt.

Vi ska inte använda yttrandefriheten till att göra varandra illa. Det är missbruk.

Men vi ska inte heller bygga in hämnd i vår livssyn, att jag får ta mig rätten att döda dig om du kritiserar och ifrågasätter mig. En sådan ideologi får inte plats i demokratin. Rättsskipning tillhör samhället, inte den enskilde.

Domstolsingång, Karlskrona.TA INTE RÄTTEN I EGNA HÄNDER, MINA KÄRA, UTAN LÅT GUDS VREDE HA SIN GÅNG.

TY DET STÅR SKRIVET:
MIN ÄR HÄMNDEN, JAG SKALL UTKRÄVA DEN, SÄGER HERREN.

MEN ÄR DIN FIENDE HUNGRIG, GE HONOM ATT ÄTA, ÄR HAN TÖRSTIG, GE HONOM ATT DRICKA.
DÅ SAMLAR DU GLÖDANDE KOL PÅ HANS HUVUD.

LÅT DIG INTE BESEGRAS AV DET ONDA, UTAN BESEGRA DET ONDA MED DET GODA.
Romarbrevet kap 12:19-21.

Amen.

Hån som humor - nej tack.
Fria hälsningar, med respekt, Helene Sture Frifelt.

Gå samförståndets väg.tisdag 27 oktober 2020

ANDLIGA SÅNGER - Saknad och sorg

Tema Saknad och sorg.


Välkommen till Andliga sånger i radio Sölvesborg, 92,0. Det sjunger i själen och hjärtat - i både glädje och sorg.
I detta avsnitt ska vi stanna upp inför livets förgänglighet och livet bortom döden. Har du hört berättelsen om tulpanerna?

- Det här är livet! sa den ena tulpanlöken där hon låg på hyllan i blomsteraffären.
- Nej, vänta bara tills vi kommer i jorden, sa den andra löken.
- Hu nej då! Då är det ju slut...
- Inte alls. Det är då vi går i blom och får vår fulla identitet som tulpaner!

Här kommer 59 minuters god musik och uppmuntrande tankar.
                              MUSIKLISTA:

ERIK TILLING: "Det sjunger i själen och hjärtat".

TOTTA NÄSLUND från CD'n Våra mest älskade andliga sånger: "Pärleporten".
TONY HOLGERSSON & IRMA SCHULZ KELLER: "Var inte rädd".

PY BÄCKMAN: "Stad i ljus".

UNO SVENNINGSSON från CD'n "Uno Due!": "Farväl" och "Under Tiden" - en underfundig text där titeln filosofiskt pekar på att vi lever  u n d e r  tiden...
Och när vi dör, då går vi  u r  tiden...

MIKAEL JÄRLESTRAND  från CD'n "Det enda som bär": "Jag har hört om en stad ovan molnen" och "När jag väl fullbordat mitt lopp" - en sång så fylld av kärlek och förtröstan!

MIA MARIANNE & PER FILIP från CD'n "Gyllene Toner": "Där rosor aldrig dör" och Johan Stengård "Gammal fäbodpsalm".

DONALD HUMMEL från CD'n "Från visa till musikal": "Håll mitt hjärta". Lyssna till denna begåvade röst från Emmaboda! Tel nr 0471-134 27 eller 070 - 257 40 67.

LASSE BERGHAGEN från CD'n "Människan och skapelsen" med Bert Månsson: "Du vandrar som oftast allena".

TAIZÉ: "In manus tuas Pater" = I dina händer, Fader, anbefaller jag nu min ande.

ALF LAX från CD'n "Försoning": "People Get Ready", 2011 Talking Music.

I jorden sker förvandlingen.


Många som har suttit vid en dödsbädd har varit med om att man öppnar ett fönster för att släppa ur den dödes ande... Har du varit med om det? Maila till mig och berätta! helene.f.sturefelt@live.se

Visste du att det lilla ordet "adjö" är franska och betyder "till Gud"?! Det är ett mycket fint hälsningsord, att säga "adjö - jag går till Gud" underförstått om vi inte ses igen...

ANDAKT: "Le Dernier Adieu" - ett sista farväl. Detta är psalm 630 i psalmboken, en fransk liturgisk hymn som är bearbetad av Britt G Hallqvist. Med innerligt hjärta sjunger jag till gitarr.
Var välsignad!

Varma hälsningar i tider av sorg och saknad, men med tulpanlökens tro...

Helene Fransson Sturefelt, programkreatör vid mikrofonen,
Jörgen Hjärtenflo Sturefelt, ljudtekniker. 

Adjö! På återhörande!

Vilken glädje det skall bli!


måndag 26 oktober 2020

LEVA TILLSAMMANS - Avvisad

Leva tillsammans.Välkommen att läsa predikan som hölls igår, den 25 oktober i Karlskrona.

PREDIKAN över Matteus 13:53-57, årg III - 20:e Tref, 25 okt 2020

MÖLLEBACKEN ”Att leva tillsammans” – ATT BLI AVVISAD

 

I FADERNS OCH SONENS…. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord, öppna ditt ord för våra hjärtan… och tala uppmuntran och förmaning, tröst och varning… och låt inte ordet vända tillbaka förrän det har verkat såsom Du vill.

 

Rubriken denna söndag är ”Att leva tillsammans” där evangeliet handlar om när Jesus blir avvisad som profet i sin egen hemstad.

Det lilla obehagliga ordet ”avvisad” blir temat för predikan.

 
Välkomnad!

Vi börjar hemma i vardagsrummet.

Hon kom just hem från sin första lektion på musikskolan. Stolt tog hon fram klarinetten och ville gärna visa vad hon hade lärt sig. Hon justerade rörbladet och fick fram flera toner som lät riktigt bra, men de sista var gälla som skriket hos en uppjagad höna…

 

Hennes pappa var trött efter en lång arbetsdag och stod inte ut. Mamman försökte vara diplomatisk och föreslog att hon skulle spela i rummet intill. Flickan försökte hejda sina tårar, men det gick inte så bra. Hon fortsatte träna några veckor till, men sedan lämnade hon tillbaka klarinetten.

I hela sitt vuxna liv bar hon med sig denna mörka känsla av att vara avvisad…

 

Flicka utan klarinett.

Vi vet att familjer ofta är mindre toleranta mot sina egna än mot utomstående. Om det hade varit grannflickan som försökt spela, så hade de nog inte sagt så.

Och man kan lättare ta till sig vad andra säger än de egna familje-medlemmarna, eller hur?

Med Jesus var det säkert annorlunda, tänker vi, han var ju Guds son!

Han måtte väl ha blivit mottagen med största respekt av sin egen familj och i sin egen hemstad?

Nej, den vanliga mänskopsykologin gällde även här. Han blev ifrågasatt. Jesus var inget undantag. Han var och är en av oss.

Johannes säger ju om Jesus att Han kom till det som var hans men hans egna tog inte emot honom. Joh 1:11.

De tog inte emot Honom.


Jesus undervisade den här dagen i sin hemstad, men där var han ju Josefs grabb, visserligen vuxen, och hans syskon bodde i Nasaret fortfarande. De häpnade och sa ifrågasättande:

- Varifrån kommer den mannens visdom och underverk?

 

Med fel perspektiv kan vi inte förstå. Är man för nära, blir det för vardagligt, är man för långt bort, blir distansen för stor och Jesus blir en i mängden av goda lärare.

 

Det krävs en särskild sorts lyhördhet för att höra det stora i det som är nära. Men mänskorna i Nasaret hade inte den förmågan. Det är nästan så att man känner Jante-lagen sticka upp här… Tro inte att du är förmer än oss!

 

Matteus berättar om denna episod efter det att Jesus gett en rad liknelser om Guds rike. Det blir till en kraftfull varning till alla som trodde att Jesus gav lättfattliga lektioner om livet, moralen och andligheten utan växt och motstånd…


Alarmerande.


Det Jesus säger är alltid alarmerande, explosivt och farligt eftersom den vanliga ordningen ifrågasätts. Vid ett annat tillfälle ifrågasatte han ju vem som egentligen var hans mor, systrar och bröder (Markus 3:31) med svaret:

- Den som gör min himmelske Faders vilja är min bror, syster och mor.

Jesus spelar en helt ny melodi, men klarinettens toner passar inte. Det vore bättre om också han gick till ett annat rum och spelade sina gälla toner… eller i en annan stad.

 

Av-visad. Oförstådd. Misstrodd.

 

Tillbaka till familjelivet. Hur många gånger har vi väl inte sårat varandra då vi inte haft tid att lyssna? Stressen har tagit tålamodet ifrån oss, och så blir en bagatell till ett livslångt sår, som sätter sig så djupt.

Vad ska vi göra med dessa känslor? Vad var det som var fel? Vem var fel? Hur länge ska det förfölja oss? Förbaskade klarinett!

 

Inte ditt fel.


Vad gör Gud Fader när han ser Jesus bli avvisad? Jo, han låter honom vara kvar i kärlekens blick – Jesus som är utstrålningen av Guds egen härlighet.

Så är det också med dig; oavsett vad som har hänt, så har du hela tiden varit kvar i Guds kärleksfulla blick; för att du försökte och ville så väl…! Herren känner ditt hjärta, och även deras som i oförstånd inte visste bättre.

 

Avvisande av Jesus i Nasaret förebådar även upptrappningen av motståndet. Alla vill veta sanningen, men få tål att höra den…

- Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. (Joh 1:10).

 

Folket, översteprästerna och de romerska soldaterna bestred hans profetiska röst och botande förmåga. När man tror sin makt vara hotad, då blir man rädd och slår tillbaka. Var det ingen som såg eller hörde vad Jesus faktiskt sa?

 

Är det ingen som förstår?

Vi tar en vända till Göteborg. Just nu finns där en grupp vänner som kallar sig HOPE FOR THIS NATION.

De träffas varje måndag och lovsjunger Herren i största glädje. Ordets kraft är stor, och på helgerna går de ut på gator och torg och pratar med folk. Ofta frågar de så här?

- Har du ont någonstans? Får vi be för dig?

 

Och så gör de det, på studs. Och Jesus är där och helar och läker!

De får underbara samtal och Guds Ande leder människor till frälsning. Visst möter de tvivel och spe, men många är nyfikna och vill testa bönens kraft.

Detta drömmer jag om att vi också skulle göra i Karlskrona…

 

Götaplatsen kontra Klaipedaplatsen...

Sättet som Jesus gav sitt liv på vid Golgata och det faktum att han uppstod igen, förändrade hans närmaste familj. Maria såg och trodde, många av hans släktingar blev stora ledare i den tidiga kyrkan; störst av dem var Jakob i Jerusalem.

De som tycktes vara oemottagliga för budskapet blev helt förändrade av Guds kärleks makt.

 

Men vi måste se upp för de falska profeterna, och i vår tid är det gott om dem. Bara för att människor blir förargade över vad man säger, innebär inte det, att det är sant det man kommer med. Det kan lika gärna innebära att man pratar strunt! Då blir andra förargade, med rätta.

 

Och tvärtom: Om det finns tecken på att Gud är verksam, och man ändå blir avvisad, så har man inte blivit fråntagen Guds välsignelse och man är inte inne på fel spår. Bara fortsätt! Som de gör i Göteborg!

 

Avvisad, på gott och ont.

Nu avslutar vi predikan med att konstatera att ett avvisande märkligt nog kan tjäna som uppmuntran. Kanske flickan tänkte:

- Jag ska minsann visa dem!

 

Eller i familjelivet och i församlingslivet:

- Om nytt liv ska kunna utvecklas så är det ofrånkomligt att de som investerat mycket i det gamla sättet att leva, blir förargade när det nya kommer. Gud kör aldrig gamla repriser.

Herren säger alltid:

- Se, jag gör allting nytt!

Vi ska minsann visa dem att det går!


- Varifrån kommer den mannens vishet?
Frågan blir hängande i luften och får sitt svar i ett annat inlägg (läs: bibelstudium onsd 28 okt kl 16.00).

 

Hebreerbrevet svarar med ett enda långt jubel:

 

 NU, VID DENNA TIDENS SLUT, HAR GUD TALAT TILL OSS GENOM SIN SON, SOM HAN HAR INSATT TILL ATT ÄRVA ALLTING LIKSOM HAN OCKSÅ HAR SKAPAT VÄRLDEN GENOM HONOM,

 

OCH HAN, SOM ÄR UTSTRÅLNINGEN AV GUDS HÄRLIGHET OCH EN AVBILD AV HANS VÄSEN, OCH SOM BÄR UPP ALLT MED KRAFTEN I SITT ORD, HAR RENAT OSS FRÅN SYNDEN OCH SITTER PÅ MAJESTÄTETS HÖGRA SIDA I HÖJDEN!

 

Kristus, utstrålningen.

Låt oss be:

 

Tack käre himmelske Fader, att DU aldrig avvisar oss. Tack att Du ser vår längtan att får höra till. Förlåt oss när vi inte ser varandra, när våra familjer blir ett slagfält och församlingen en arena för splittring.

 

Jesus, kom nu till oss… upprätta oss med din förnyelse. Med tomma händer står vi här och ber att du skall fylla oss med nya, friska melodier... Ge oss mod att våga leva. Amen.

 

PSALM 785 – Ge oss mod att våga leva.

Helene F Sturefelt, V.D.M, predikant i EFS Möllebackskyrkan.  Tillsammans bygger vi församling.

VÄLJ DIN SVÅRIGHET

Vad kan jag välja mellan?


En text delas just nu på Facebook om att välja sina svårigheter. "Choose your hard".
Det är kloka ord, men sätter allt på sin spets.

ÄKTENSKAP ÄR SVÅRT. SKILSMÄSSA ÄR SVÅRT. 
VÄLJ DIN SVÅRIGHET.

ÖVERVIKT ÄR SVÅRT. ATT VARA VÄLTRÄNAD ÄR SVÅRT.
VÄLJ DIN SVÅRIGHET.

ATT VARA I SKULD ÄR SVÅRT. ATT VARA EKONOMISKT DISCIPLINERAD ÄR SVÅRT.
VÄLJ DIN SVÅRIGHET.

KOMMUNIKATION ÄR SVÅRT. ATT INTE KOMMUNICERA ÄR SVÅRT.
VÄLJ DIN SVÅRIGHET.

LIVET KOMMER ALDRIG ATT VARA ENKELT. DET KOMMER ALLTID ATT VARA SVÅRT.
MEN VI KAN VÄLJA VÅRA SVÅRIGHETER. 
VÄLJ MED VISHET.

Överviktig gunga.


Ytterligheterna tvingar oss se konsekvenserna av vårt beteende. Men livet är fullt av gråskalor och inte alltid "antingen eller".

Den första kommentaren jag vill ge är, att förvillelsen att tro att vi över huvud taget har så stora valmöjligheter i livet. 
Välja kan endast den göra som är rik och frisk...

Den som är fattig kan bara välja mellan att vara ännu mer fattig - eller gå under. Var finns kraften till förändring när man är utsvulten?
Den som är sjuk kan bara välja mellan att, ja, vad då? Virus inväntar inte vår lust att välja...

Vad har två ruttna äpplen att välja på?


Att välja mellan äktenskap eller skilsmässa är inte ens ett val för många. 
Livets omständigheter kan tvinga in en i situationer som är bortom ens egen vilja.

För bara några generationer sedan var det så skamfyllt att bli gravid utanför äktenskapet, att enda alternativet var att dränka sig. Och att vara ung flicka från en annan kultur, där väntar tvångsäktenskap.

Endast den kvinna som har egen ekonomi kan överväga skilsmässa om äktenskapet har övergått till gräl, hot och förnedrande härskarteknik.

Att kunna välja - vilken lyx!

Val: helrutten eller bara lite...Nästa exempel handlar om hälsa. Även här är det bara den rike västerlänningen som kan välja.
Ska jag äta fet snabbmat och köra bil, eller äta mer nyttigt och röra på mig? - ja, det är ett val, och en fråga om prioritering av tid.

Jag har ingen lust att kommentera detta vidare. Jag är alldeles hårt präglad av mina småländska bonde-gener för att förstå hur man kan hamna i soffan med chips-påsen kväll efter kväll.
Men ett val, det är det.
Och tyvärr uppmuntrar samhället en bekväm livsstil med effektivitet, utan kontakt med sina känslor och respekt för naturen.

Att kunna välja i detta fall är en nödvändig omvändelse.

Hellre tjock och glad än mager och sur?


Det tredje exemplet tillhör också vårt västerländska välstånd. Särskilt den yngre generationen som inte lärt sig handskas med pengar, hamnar i skuldfällan. Om de ens vet vad pengar är...
Några snabba klick på mobilen så har man plötsligt ett mobil-lån.

Pengar är bara siffror. Inget som väger något i plånboken.

Varje dag får jag ett sms från snabbl?ntrop, ja, de har själva stavat så konstigt, så bedrägeriet är uppenbart. Hurtigt skriver de till mig:
- Hej Caroline! Nu har vi hittat den lånemöjlighet du sökte...

Va? Har jag sökt efter ett lån?

Här har jag ett val. Att falla för snabba pengar utan att vilja tänka på att jag blir skyldig dem till stor ränta. Eller att enkelt klicka bort dem. Enkelt? Nej, det tar fem "klick" innan eländet är ur mobilen!! 
- Vill du verkligen radera det här?
Jaaaa!!

Morr. Vilket i-landsprobelm!! Jag skäms. 
Då är det roligare att ge lite extra i kollekten, av bara farten liksom, i protest! Kontant.

Pengar? Skuldsatt i plast.


Fjärde exemplet handlar om kommunikation. Jag antar att det handlar om en kärleksrelation.
Vi är präglade av vår uppväxt och det som vi lärde oss av våra föräldrar. Om inte de pratade med varann, så kanske ett tyst beteende följer med oss genom livet.

Men var och en har ansvar att bryta dåligt beteende. 
Om man har andra svårigheter i sin personlighet, så kan man ändå lära sig kommunicera utifrån sin förmåga. 

En kärleksrelation handlar alltid om kommunikation. Det handlar rent av bara om kommunikation! 
Att vilja nå fram, vilja bli förstådd och att förstå den andre. Att hitta ord som värmer och gör gott, att vilja reda ut missförstånd och ta nya tag.

Den kroppsliga kommunikationen är också viktig. Livsviktig. 
Rör vid mig! Eller, rör inte så mycket vid mig...
Att hitta det gemensamma behovet av närhet. Att ta ansvar för sig själv och berätta om det. Att inte leka "gissa vad jag tänker på.."

Här har vi ett val. 

Som till slut kan leda till ett underbart äktenskap. Eller om relationen missköts, till skilsmässa. 
Har vi ett val i alla fall?

Dålig kommunikation.


Jag läser i kommentarsfältet på detta Facebook-inlägg att "visdom spelar väldigt liten roll när man inte har möjlighet att välja".

Så sant.

Eller snarare, vishet är att i livets svårigheter ständigt öva på sinnesrobönen:

GUD, GE MIG SINNESRO,
ATT ACCEPTERA DET JAG INTE KAN FÖRÄNDRA,
MOD ATT FÖRÄNDRA DET JAG KAN
OCH FÖRSTÅND ATT INSE SKILLANDEN.

Men fortfarande är detta ett västerländskt perspektiv. Lika påverkad är jag av kyrkans missionsarbete som av den småländska steniga jordens svårigheter.
Den som är fattig och sjuk kan aldrig acceptera att det skall vara så! Och inte vi heller!! Det är vi som äger problemet... och kan åtgärda det.

Tack att du lyfte upp mig.


Här kommer nu en uppdaterad version av ovanstående text. Vad säger du om den?

ÄKTENSKAP ÄR SVÅRT. ATT STANNA I ETT OLYCKLIGT ÄKTENSKAP ÄR SVÅRARE.

ÖVERVIKT ÄR SVÅRT. DÄRFÖR ATT DET ÄR STIGMATISERAT. ATT VARA VÄLTRÄNAD ÄR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA.

ATT VAR SKULDSATT ÄR ETT KOMPLEXT SOCIO-EKONOMISKT FENOMEN RELATERAT TILL DE PRIVILIGERADE. DET HÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS IHOP MED ATT VARA DISCIPLINERAD.

KOMMUNIKTATION ÄR OCKSÅ KOMPLEXT. ATT LÄRA SIG KOMMUNICERA ÄR EN LIVSLÅNG ERFARENHET.

MAN KAN INTE ALLTID "VÄLJA SINA SVÅRIHGETER". OCH ATT TRO ATT MAN KAN DET, ÄR EN SAMMANFATTNING AV ATT VARA JUST PRIVILIGERAD.

Bra. Då är vi två som tycker lika.

Hur illa kan det vara?


Det är ett viktigt samtal att prata om detta. 
Hur mycket försätter jag mig själv i goda eller dåliga situationer?
Hur ofta skapar jag själv mina möjligheter?

Ibland är det "livet" som väljer åt oss - vi ställs inför en situation vi inte alls tänkt oss, och är tvungna att säga ja eller nej.

Eller som Dag Hammarskjöld skrev:

VÄGEN VALDE DIG. OCH DU SKALL TACKA.

VI VALDE ALDRIG DEN SVÅRA VÄGEN - DEN VALDE OSS.

Det är mycket att vara ödmjuk inför.

Ödmjuk inför dig.


Om vi trots allt ser på frågan utifrån vår synpunkt här, så kan vi lägga in ett annat perspektiv också.

Att vara "offer för omständigheterna" kan bli en livsuppfattning som blir fatalistisk:
- Jag kan ingenting göra för jag är född in i det här samhället och kan inte förändra mitt liv. Det är ödesbestämt. Jag har inget val. 

Jo.

Många har kunnat ta sig ut ur social misär genom händernas skickliga arbete eller genom det man kallade förr för "gott läshuvud".
Det går att bli sporrad till kamp för förändring, genom hårt arbete och studier.

Tillämpat på det första exemplet: då blir kampen en motor i att hitta tillbaka in i äktenskapet, och tillsammans göra en förändring. 
Eller så bli kampen en kraft till att göra skilsmässan så försonlig som möjligt, utan för många hårda ord.

Kraft till förgodning.


- Det är lika kämpigt att diska som att komma ned till ett odiskat kök, sa min vän, så vilken kamp väljer jag?

Det är lika kämpigt att träna, som att vara kvar i sin ohälsa med övervikt. Vilken kamp väljer jag? Resignera inte. I detta är vi inte offer för omständigheterna. Vi kan välja, och längtan efter att komma framåt blir en god sporre.

Det är bättre att tro på möjligheten, än att tro på omöjligheten.

Filosofi möter psykologi.

Och för Gud är ingenting omöjligt.

Kraft till förändring.


Nu återstår det bara att stå ut med den dåliga tidsomställningen... 40 år av plågsam förskjutning av ljus och mörker. Vilket skall jag välja - ha det ljust på morgonen i november eller ha det ljust på eftermiddagen?
Det är dagens stora i-landsproblem!

SOMMARTID ÄR SVÅRT. DET BLIR SÅ LJUST HELA TIDEN...

VINTERTID ÄR SVÅRT. EFTERMIDDAGENS MÖRKER GER DEPRESSIONER.

MANIPULATION ÄR SVÅRT. 

VÄLJ DITT LJUS OCH DITT MÖRKER. 

Nej, så här kan vi inte ha det! 
Individualismens förtvivlade tvångstankar att allt skall vara möjligt och valbart skapar stor oreda och ångest. 
Tillbaka till det lugna kollektivet där vi underordnar oss EN ordning.

Alltså, låtom oss alltid vara smala, lyckliga, gifta och rika i en ständig sommartid!

Låtom oss förneka att övervikt inte finns, att olyckliga människor kan få lyckopiller och fattigdom utrotas med mobillån. Låt oss glömma alla skilsmässor och slippa vintertiden, som äter upp vårt ljus och orsakar taskig kommunikation och svårigheter i relationerna... 

Låtom oss glömma hur hemskt det var på gymnastiken i skolan då man blev vald... sist...

Vald sist.


Tack för att du valde att läsa detta inlägg!

Valhänta hälsningar, Helene Sture Valfelt,

- fruktfotograf, 
- och som tackar Gud vår skapare, att han väljer att bjuda in alla människor till Guds rike - fullt av friska goda äpplen!


Smak av Paradiset!